• Zwroty i reklamacje

Zasady odstąpienia od umowy oraz reklamacji zawarte w regulaminie sklepu. 

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia, za wyjątkiem zakupu Towarów wskazanych w ust. 9, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami:

a. jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

b. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W celu odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 Regulaminu, Klient będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie to Klient będący Konsumentem może złożyć też na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

5. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 należy kierować:

a. pisemnie na adres: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik;

b. pisemnie pocztą elektroniczną na adres: sklep@tappi.pl. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów, z których zakupu Klient rezygnuje.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

10. W przypadku, gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w trybie zwykłym pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu tego Towaru, będzie się znajdować w opisie Produktu w sklepie.

11. Powyższe reguły odstąpienia stosuje się odpowiednio do prawa odstąpienia Usługobiorcy będącego Konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta). W takich przypadkach 14-dniowy termin do odstąpienia będzie liczony od dnia Rejestracji. Prawa do odstąpienia nie można wykonać, jeżeli za pośrednictwem Konta Klienta dokonano Zamówienia i obsługa Konta Klienta jest wymagana dla prawidłowej realizacji Zamówienia.

§ 9

Reklamacje Towarów

1. Konsument ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

2. Konsument może dokonać osobistego zgłoszenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.

3. Konsument może dokonać reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, telefonu kontaktowego. Konsument może dokonać reklamacji z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Wraz z reklamacją Konsument dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.

5. Reklamacje należy kierować:

a. pisemnie na adres: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik

b. pisemnie pocztą elektroniczną na adres: sklep@tappi.pl.

c. osobiście: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik

6. Uprawnienia Konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa.

10. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Towarów. Klient taki może jednak korzystać z uprawnień z gwarancji bezpośrednio u producenta Towaru, jeżeli producent danego Towaru takich gwarancji udziela. Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego Towaru.

§ 10

Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Reklamacje należy kierować:

a. pisemnie na adres: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik;

b. pisemnie pocztą elektroniczną na adres: sklep@tappi.pl.

3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Do przesyłania zgłoszenia nadużycia stosuje się odpowiednio ustęp poprzedzający.

4. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Sprzedawcy, zgodnie z ust. 2 i 3.

5. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny