• Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.tappi.pl jest Monika Lewandowska z siedzibą w Kórniku, 62-035, ul. Michałowskiego 36/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 7811540403, REGON: 301657916, e-mail: sklep@tappi.pl, tel. 739-015-015.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usługi prowadzenia Konta Klienta,
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom/Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient/Usługobiorca.
 4. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

§ 2

Definicje

Pojęcia przywołane w Regulaminie otrzymują następujące znaczenia:

 1. Czas realizacji - czas potrzebny na skompletowanie i spakowanie Zamówienia, liczony w godzinach lub dniach roboczych, podany w karcie Towaru;
 2. Dostawa – dostarczenie Klientowi za pośrednictwem Dostawcy przez Sprzedawcę Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;
 3. Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Hasło – ustalony przez Usługobiorcę ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalony przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w Sklepie, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie;
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie;
 7. Konsument – osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi;
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 10. Login – adres e-mail podany przez Usługobiorcę dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Konta Klienta;
 11. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;
 12. Przelewy24 – system płatności internetowych, działający na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.przelewy24.pl;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 14. Rejestracja – szereg czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login będący adresem e-mail oraz Hasło;
 15. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie internetowej www.tappi.pl;
 16. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, właściciel Sklepu tappi.pl;
 17. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.tappi.pl, na której prowadzony jest Sklep;
 18. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 19. Towar – produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie;
 20. Umowa o świadczenie usług – usługa polegająca na prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Klienta;
 21. Umowa sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 22. Usługobiorca – użytkownik który założył w Sklepie Konto Klienta;
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów ze Sprzedawcą.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:
  • komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Sprzedawca informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorców i Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu  z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

Konto Klienta

 1. Usługobiorca może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie lub przeglądać Stronę internetową Sklepu.
 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika internetu ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 3. W celu założenia Konta Klienta na Stronie internetowej Usługobiorca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  • podać adres skrzynki poczty elektronicznej będący zarazem loginem do Sklepu oraz ustalić Hasło
  • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść
  • wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę
  • potwierdzić swoją wolę przyciskiem „Rejestracja”
  • przejść do sekcji Moje Konto – Twoje konto i poprzez wybór opcji „edycja danych” podać dane adresowe do wysyłek i/lub faktur VAT zawierające: imię i nazwisko, nr telefonu telefon, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto i/lub nr NIP. Następnie należy skorzystać z przycisku „Zapisz”;
 4. Umowa o świadczenie usługi w zakresie prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3.
 5. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega żadnym opłatom.
 6. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła.
 7. Usługobiorca po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 8. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5

Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę internetową, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie umieszczając go w „Koszyku”.
 2. Po skompletowaniu zamówienia na Stronie internetowej Klient powinien:
  • określić formę płatności oraz formę Dostawy.
  • w przypadku zakupów bez rejestracji podać dane adresowe do wysyłek i/lub faktur VAT zawierające: imię i nazwisko, nr telefonu telefon, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto i/lub nr NIP.
  • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść
  • wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę
  • opłacić zamówienie klikając Zamów i zapłać.
 3. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki elektronicznej Klienta zostanie przesłana informacja potwierdzająca zawarcie Umowy sprzedaży oraz formularz ułatwiający skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania zamówień.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Zamówienia, dla których wybrano opcję płatności z góry (Przelewy24 lub przelew tradycyjny), a które pozostają  nieopłacone w ciągu 24 godzin, zostają przez Sklep anulowane.
 7. Zamówienia, dla których wybrano opcję odbioru osobistego, a które pozostają  nieodebrane w ciągu 2 dni roboczych, zostają przez Sklep anulowane.

§ 6

Ceny i Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Klient Sklepu zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy zamówionego Towaru lub Towarów pod wskazany przez niego adres.
 3. Dostawa Towaru do klienta jest odpłatna, chyba że zostały poczynione inne ustalenia. Koszty Dostawy są uzależnione w szczególności od gabarytu i wagi przesyłki. Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Zamówienia do Klienta, jeżeli Zamówienie nie będzie odebrane przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę i wróci do Sprzedawcy.
 4. Sklep ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 5. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wskazania Klienta.
 8. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24
  • płatność przelewem tradycyjnym na nr konta 35 1050 1520 1000 0097 0883 9031 w ING SA
  • gotówką lub kartą płatniczą w chwili odbioru przesyłki bezpośrednio w sklepie stacjonarnym
 9. Klient może wybrać następujące metody Dostawy:
  • przesyłka kurierska
  • paczkomaty Inpost (dla wybranej grupy asortymentowej)
  • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym
 10. W przypadku wysyłki za granicę Klient może wybrać następujące formy płatności: płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24 lub przelewu tradycyjnego.

§ 7

Dostawa

 1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres Dostawy.
 2. Klient ma możliwość odbioru Zamówienia w sklepie stacjonarnym w terminie do 2 dni roboczych od daty zamówienia. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
 3. W dniu wysłania Zamówienia do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta z informacją o wysyłce przedmiotu Zamówienia wraz z podaniem numeru listu przewozowego dotyczącego Zamówienia.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta będącego Konsumentem z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego Konsumentem.
 5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym Klient powinien zbadać przesyłkę zawierającą Towar, doręczoną przez Dostawcę, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, jeżeli stan przesyłki lub jej właściwości budzą wątpliwości. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę.

 1. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 2. Zapłata i formalności związane z rozliczeniem Zamówienia wysyłanego za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru Zamówienia i prowadzi je Dostawca.
 3. Termin Dostawy Zamówienia zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu Klienta. Zazwyczaj wynosi od 1 do 2 dni  roboczych od momentu skompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu Dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach Dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu czasu realizacji Towaru do Klienta jest liczony w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pomocą systemu płatności internetowych – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
  • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towarów, o gotowości towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres skrzynki elektronicznej Klienta podanej w procesie Zamówienia.
  • W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za koszty Dostawy poniesione przez Sklep. Zamówienie może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia, za wyjątkiem zakupu Towarów wskazanych w ust. 9, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami:

a. jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

b. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W celu odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 Regulaminu, Klient będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie to Klient będący Konsumentem może złożyć też na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

5. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 należy kierować:

a. pisemnie na adres: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik;

b. pisemnie pocztą elektroniczną na adres: sklep@tappi.pl. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów, z których zakupu Klient rezygnuje.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

10. W przypadku, gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w trybie zwykłym pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu tego Towaru, będzie się znajdować w opisie Produktu w sklepie.

11. Powyższe reguły odstąpienia stosuje się odpowiednio do prawa odstąpienia Usługobiorcy będącego Konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta). W takich przypadkach 14-dniowy termin do odstąpienia będzie liczony od dnia Rejestracji. Prawa do odstąpienia nie można wykonać, jeżeli za pośrednictwem Konta Klienta dokonano Zamówienia i obsługa Konta Klienta jest wymagana dla prawidłowej realizacji Zamówienia.


§ 9

Reklamacje Towarów

 1. Konsument ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 2. Konsument może dokonać osobistego zgłoszenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.
 3. Konsument może dokonać reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, telefonu kontaktowego. Konsument może dokonać reklamacji z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Wraz z reklamacją Konsument dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 5. Reklamacje należy kierować:
  • pisemnie na adres: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik
  • pisemnie pocztą elektroniczną na adres: sklep@tappi.pl
  • osobiście: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik.
 6. Uprawnienia Konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, ul. Gizów 6, 01-234 Warszawa.
 10. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Towarów. Klient taki może jednak korzystać z uprawnień z gwarancji bezpośrednio u producenta Towaru, jeżeli producent danego Towaru takich gwarancji udziela. Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego Towaru.

§ 10

Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 1 ust. 2.
 2. Reklamacje należy kierować:
  • pisemnie na adres: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik;
  • pisemnie pocztą elektroniczną na adres: sklep@tappi.pl.
  • osobiście: ul. Michałowskiego 36/9, 62-035 Kórnik.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Do przesyłania zgłoszenia nadużycia stosuje się odpowiednio ustęp poprzedzający.
 4. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Sprzedawcy, zgodnie z ust. 2 i 3.
 5. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 11

Odpowiedzialność Sklepu

W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

§ 12

Prawa i obowiązki Klienta/Usługobiorcy

 1. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu ze Strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Klient/Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 5. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych, Klient/Usługobiorca jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 6. Klient/Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła Konta Klienta.

§ 13

Prawa autorskie

Użytkownicy Strony internetowej, Klienci ani Usługobiorcy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sklepu oraz wobec autorów poszczególnych utworów.

§ 14

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania zablokowania Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Sprzedawca chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 15

Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów/Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów/Usługobiorców.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta/Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Usługobiorców.
 4. O zmianie Regulaminu Sprzedający zawiadomi Usługobiorców posiadających Konto Klienta przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Sprzedający umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 5. Jeżeli Klient/Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Sklep w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
 6. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.
 7. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 5. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.

Załączniki

Nr 1- oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Nr 2- formularz reklamacyjny

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny